Antwoord op

Cliëntenraad

De gemeente is verplicht om regelmatig te overleggen met mensen die bijstand ontvangen of hun vertegenwoordigers. In de praktijk zal de gemeente er voor kiezen om te overleggen met een vertegenwoordiging en niet met iedereen persoonlijk.

Op veel plaatsen overlegt de gemeente met de cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad zijn de vertegenwoordigers van alle mensen in de gemeente die bijstand ontvangen. De cliëntenraad houdt zich in principe niet bezig met individuele gevallen.

Adviserende rol

De cliëntenraad is een adviesorgaan en mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over alle dingen die te maken hebben met de bijstand. De gemeente moet aan de cliëntenraad laten weten wat er met de adviezen is gebeurd.

Verordening cliëntenparticipatie

De gemeente moet in een verordening vastleggen hoe het overleg met de cliëntenraad geregeld is. In die verordening is het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Borne

De gemeente Borne heeft een WWB platform. Het WWB platform bestaat uit de volgende 4 leden:

  • Een vertegenwoordiger namens de ouderenorganisaties;
  • Een vertegenwoordiger namens de gezamenlijke kerken;
  • Een vertegenwoordiger namens de vakbonden;
  • Een vertegenwoordiger namens het sociaal cultureel werk.

De leden worden door het college van Burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van 4 jaar. Iemand van de gemeente Borne woont alle vergaderingen van het WWB platform bij.

De taken en bevoegdheden van het WWB platform

Het WWB platform geeft advies aan de gemeente. De gemeente kan het platform advies vragen voordat de gemeente een besluit neemt, zodat het advies ook daadwerkelijk invloed heeft op het besluit. Het platform wordt betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid en bij het formuleren en vaststellen van evaluaties en verantwoording van het gevoerde beleid van de gemeente. Als de gemeente afwijkt van het advies van het WWB platform, dan wordt dit in het voorstel van de gemeente vermeld met daarbij de reden.

Als het WWB platform advies wil uitbrengen over een onderwerp dat verschillende doelgroepen aangaat, dan moet het platform eerst een panel samenstellen dat bestaat uit mensen die tot de doelgroep behoren.

Vergaderingen WWB platform

De adviezen van het WWB platform zijn openbaar. Het platform vergadert tenminste twee keer per jaar en indien wenselijk vaker. Tussen de gemeente en de cliëntenraad vindt minimaal twee keer per jaar een overleg plaats.

Laatst bijgewerkt op 28-10-2013

Lees ook